Działania

Głównym celem działań podejmowanych w projekcie jest podniesienie świadomości i promocja ekonomii społecznej jako słusznej i atrakcyjnej drogi samorealizacji. Dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia poprzez działania szkoleniowe, kampanie informacyjno-promocyjne, upowszechnianie dobrych przykładów działań firm odpowiedzialnych społecznie oraz finansowe wsparcie dla kreatywnych przedsięwzięć, powstanie możliwość wykorzystania potencjału przyszłych przedsiębiorców dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu dębickiego.

Projekt zakłada w swoim działaniu objęcie wsparciem następujących grup adresatów:
 

  • Uczniowie szkół: gimnazjalnych (100 osób) i ponadgimnazjalnych (100 osób) z powiatu dębickiego Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 200 osób: uczniowie klas przedostatniej i ostatniej szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkujących powiat dębicki. Wybór tej grupy docelowej jest uzasadniony nie tylko trudną sytuacją młodych osób na rynku pracy, ale także tym, że w przyszłości młodzież ta, jako potencjalni przyszli przedsiębiorcy, będzie wpływać na rozwój gospodarczy regionu. Dla tej grupy adresatów przewidziane jest przeprowadzenie olimpiady wiedzy o przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia w postaci cyklu szkoleń oraz bezpośredniego kontaktu z otoczeniem biznesu (wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach).
     
  • Młodzi przedsiębiorcy zamieszkali na terenie powiatu dębickiego oraz osoby bezrobotne (w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym) zamieszkałe na terenie powiatu dębickiego.

    Projekt zakłada ogłoszenie konkursu na najlepszy biznesplan - „Rekiny Biznesu”. Założeniem konkursu jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze. Celem jest wsparcie finansowe przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców, a także osób bezrobotnych, którzy dzięki otrzymanym funduszom otrzymają możliwość wdrożenia w życie swojego biznes planu. Ponadto założeniem konkursu jest także zbliżenie świata przyszłych młodych przedsiębiorców do świata doświadczonych biznesmenów, praktyków i inwestorów. Dzięki temu, osoby biorące udział w konkursie, mają szanse pozyskać wartościowe kontakty, niezwykle przydatne w prowadzeniu własnej firmy.
     
  • Firmy, prowadzące działalność na terenie powiatu dębickiego - projekt zakłada zorganizowanie plebiscytu na firmę odpowiedzialną społecznie, jako uhonorowanie działań tych firm, które upowszechniają idee społecznego zaangażowania przedsiębiorców w różnych aspektach jej funkcjonowania (np. kampanie społeczne, programy etyczne dla pracowników, inwestycje społecznie odpowiedzialne, itp.).

 

Działanie Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Olimpiada wiedzy o przedsiębiorczości dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - promocja, rekrutacja, prowadzenie zajęć x x x x x x  
Plebiscyt - Firma Odpowiedzialna Społecznie 2010 - promocja, rekrutacja, rozstrzygnięcie plebiscytu  x x x x x x  
Konkurs dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodych przedsiębiorców na najlepszy Biznes Plan - promocja, rekrutacja, rozstrzygnięcie konkursu  x x x x x x  
Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 14 do 20 listopada 2011 roku           x  
Wydanie wydawnictwa o Światowym Tygodniu przedsiębiorczości w powiecie dębickim i rozliczenie projektu             x

 


Projekt „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”
jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

 


 

statystyka