Realizacja projektu od: 1-go czerwca 2009 roku do 31-go grudnia 2009 roku

 

Inkubator Organizacji Pozarządowych - partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz

rozwoju gospodarczego i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego powiatu dębickiego

  

 

  

 

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

w ramach


Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

 

 

Partner projektu:

Urząd Miejski w Dębicy

 

 

  Patronat medialny:

Tygodnik - Obserwator Lokalny

 

 

 

Organizacje pozarządowe to ważny element życia społecznego wielu regionów. W wielu miejscowościach instytucje te pełnią pierwszoplanową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym, a w szczególności są bardzo potrzebne gdy chodzi m.in. o walkę z bezrobociem czy też wyrównywaniem szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych.

Taką właśnie organizacją jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, zrzeszające przedsiębiorców powiatu dębickiego. Członkami stowarzyszenia są właściciele i prezesi firm (w sumie zatrudniających ok. 4500 pracowników), którzy poczuwają się do działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu dębickiego poprzez m.in. działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarach edukacji, kultury, sportu, promocji przedsiębiorczości, wyrównywania szans grup wykluczonych społecznie i wielu różnych dziedzin życia codziennego. Jednym ze swoich celów zaplanowanych przez Zarząd Dębickiego Klubu Biznesu jest także działalność na rzecz wspierania trzeciego sektora.

Aby organizacje mogły spełniać swoje misje potrzebni są do tego wykwalifikowani ludzie i przede wszystkim finansowe wsparcie planowanego przedsięwzięcia. Gdy jednak występuje brak takowych możliwości, bardzo wiele organizacji zawiesza swoją działalność z powodu tzw. "wypalania się" i "spadku entuzjazmu" do działania na rzecz celów statutowych. Taka sytuacja występuje w powiecie dębickim, gdzie powstało ponad 200 organizacji pozarządowych, z których około 90% jest w mniejszym bądź większym stopniu aktywnych, a z których to około 10% działa w profesjonalny sposób w różnych dziedzinach życia społecznego.

Aby nie dopuścić do sytuacji likwidowania organizacji pozarządowych, często z ogromnymi sukcesami i wieloletnią działalnością, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu po wielokrotnych spotkaniach od września 2008 roku ze środowiskami trzeciego sektora i zdiagnozowaniu problemów na temat rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych, podjęło się próbie rozwiązania tego zjawiska.

Po dogłębnej analizie badań, najczęściej spotykaną odpowiedzią na podstawowe problemy w funkcjonowaniu organizacji były m.in. zagadnienia o braku jakichkolwiek doświadczeń i umiejętności w aplikowaniu o środki zewnętrzne i późniejsze ich wykorzystanie podczas realizacji zaplanowanych projektów, niska świadomość współpracowników o aspektach prawnych i księgowych w życiu NGO, brak jakiejkolwiek wiedzy na temat współpracy NGO z jednostkami samorządu terytorialnego i korzyściami wiążącymi się z podjęciem tego typu przedsięwzięć, niezbyt wysokie kwalifikacje liderów i współpracowników NGO w konkretnych obszarach życia organizacji takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura wewnątrzorganizacyjna, poprawna struktura funkcjonowania instytucji i wiele innych.

Podczas diagnozowania zauważono również ogromny problem wykorzystania technologii informacyjnej, począwszy od znajomości programów biurowych poprzez własne serwisy internetowe czy też narzędzie komunikacji jakim jest poczta e-mail. Największym jednak problemem wskazującym na rozwiązywanie się organizacji pozarządowych są koszty prowadzenia i funkcjonowania instytucji.

Te wszystkie czynniki miały ogromny wpływ na rozwiązanie problemu poprzez powołanie do życia: Inkubatora Organizacji Pozarządowych powiatu dębickiego, którego zadaniem na podstawie zaplanowanych spójnie, realnie i wg potrzeb działań takich jak np. wzmocnienie potencjału ludzkiego, pomoc prawna, pomoc konsultingowo-doradcza, pomoc specjalistów z nowoczesnych technologii, akcji promocyjno-informacyjnych będzie wsparcie NGO w codziennym funkcjonowaniu.

Ogólnym celem realizacji projektu jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych w oparciu o katalog standardów działania, który przyczyni się na ich efektywność i profesjonalizację, a w konsekwencji do usprawnienia współpracy z administracją publiczną w obszarach istotnych dla realizacji projektu.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są m.in.: opracowanie strategii współpracy organizacji pozarządowych powiatu dębickiego z administracją publiczną na lata 2010-2013, stworzenie systemu wspierania instytucjonalnego NGO, stworzenie systemu wspierającego zarówno finansowanie działań organizacji jak i kształcenie kadr, a co za tym idzie profesjonalizacja usług oraz skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej mających na celu usprawnienie współpracy z partnerami społecznymi i NGO.

statystyka

statystyka