Wzory oświadczeń

 

 Z przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 02.02.2012 r. w szkoleniach w ramach projektu "AKCELERATOR" mogą brać udział również:
  • właściciele firm prowadzący działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą), po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

1.      złożą oświadczenie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie jednego z następujących powiatów: dębickiego, jasielskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego,
2.      wniosą wymagany wkład własny w postaci gotówkowej w zależności od rodzaju szkolenia (wkłady własne podane są w regulaminach uczestnictwa w projekcie).
 
  • przedsiębiorstwa pomimo braku odpowiednich dokumentów potwierdzających rejestrację miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym projektem, tylko pod warunkiem, gdy przedsiębiorstwo posiada stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, z której jednoznacznie wynika, że miejsce wykonywania obowiązków służbowych pracownika znajduje się na terenie powiatów objętych wsparciem. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo zostanie objęte wsparciem pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

1.      złoży stosowne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie powiatów objętych wsparciem,
2.      ma zawartą z oddelegowanym/mi na szkolenia pracownikiem/ami umowę o pracę, z której jednoznacznie wynika, że miejsce wykonywania obowiązków służbowych pracownika znajduje się w miejscowości na terenie ww. powiatu,
3.      zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Organizatorowi Szkolenia kserokopii umowy o pracę pracowników wydelegowanych na szkolenie.
 
  • osoby fizyczne tj. przedsiębiorcy i pracownicy, którzy nie mogą potwierdzić miejsca zamieszkania czy posiadanego wykształcenia poprzez stosowne dokumenty (w wyniku np. zaginięcia/zniszczenia dokumentów z powodów zdarzeń losowych lub adres zameldowania różni się od miejsca aktualnego zamieszkania uczestnika), zostaną zakwalifikowane do projektu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

1.      w celu dopełnienia kryteriów formalnych warunkujących udział w projekcie w sytuacjach opisanych powyżej, osoby takie muszą dołożyć wszelkich starań, aby takie zaświadczenie zdobyć - np. poprosić o wydanie z placówki oświatowej zaświadczeniao ukończeniu edukacjii zdobyciu stosownego wykształcenia, bądź przedstawić potwierdzenie tymczasowego zameldowania na terenie województwa podkarpackiego,
2.      gdy powyższe okaże się niemożliwe, wówczas będzie można zakwalifikować taką osobę do projektu, pod warunkiem że złoży ona oświadczenie potwierdzające spełnienie danych kryteriów rekrutacyjnych tj. oświadczenie o miejscu zamieszkania bądź/i oświadczenie o posiadanym wykształceniu. Jednocześnie informujemy, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, Uczestnik Projektu będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego. Ponadto informujemy, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej - zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego - jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 

 

statystyka