Operatorzy projektu:

 

   Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 

 

O projekcie „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”

„Tu jest moja Ameryka”, ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie. A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuje działania na rzecz mojej okolicy. Rozwijam siebie, rozwijam swoje środowisko. Chcę tu mieszkać. Tworzę INICJATYWY LOKALNE! I powiedzieć wówczas z dumą i pewnością siebie, np. „Tu są moje Bieszczady”.

Poprzez projekt, pt.: „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” mieszkańcom województwa podkarpackiego chcemy pokazać, że aktywność na rzecz swojego środowiska, swoich zainteresowań może być pożyteczna. Promujemy postawę proaktywną, sprzyjającą odpowiadaniu na palące lokalne problemy, zakładającą uczenie się od siebie nawzajem oraz wzrost kompetencji w byciu aktywnym mieszkańcem swojej miejscowości. Stwarzamy przestrzeń dla tworzenia kapitału społecznego województwa podkarpackiego przez mieszkańców dla mieszkańców. W projekcie uczymy, doradzamy, konsultujemy i dofinansowujemy Inicjatywy Lokalne.

Co i dla kogo?

Trzon projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” stanowią cztery organizacje z województwa podkarpackiego: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Głównym celem projektu jest wzrost do 2016 roku wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw przez min 600 osób i 220 organizacji pozarządowych, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego.

Projekt jest skierowany do młodych, rozwijających się organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18-ście miesięcy, a których roczny budżet za ostatnie 12 miesięcy, nie przekracza 25 tys. zł), a także do grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego (minimum 3 osobowych), które realizują działania w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” 3-krotnie na przestrzeni lat, tj. 2014 r., 2015 r. 2016 r. odbędzie się nabór do konkursu na pozyskanie przez w/w podmioty mikrodotacji, na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Dokonamy wyboru najlepszych Inicjatyw, przeprowadzimy szkolenia dla przedstawicieli zwycięskich Inicjatyw. Będziemy wspierać zwycięzców na każdym etapie realizacji mikrodotacji.

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” umożliwia mieszkańcom podejmować różnego rodzaju działania, projekty, pomysły, czy też inicjatywy, które mogą spowodować zmianę procesów w otoczeniu lokalnym, tworzenie klimatu do integracji czy też motywowanie do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego. To właśnie te, realizowane przez mieszkańców, dają najlepsze rezultaty, gdyż są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej.

Mieszkańcy rzadko sięgają po środki zewnętrzne na realizację sowich pomysłów/planów. Powstrzymują ich skomplikowane procedury aplikowania o środki, trudności w opracowaniu wniosku o dotację, wykazanie wkładu własnego, trudności związane z rozliczaniem projektu, ubogie środowisko lokalne, etc. Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” pokazuje inną drogę - współpracę obywateli na rzecz dobra wspólnego i wykorzystanie wspólnego, pozytywnego doświadczenia.

 statystyka