BEZPŁATNE KURSY SZKOLENIOWE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET Z POWIATU DĘBICKIEGO

01-03-2008

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Budżetu Państwa.


Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu zaprasza bezrobotne kobiety z powiatu dębickiego do udziału w projekcie pt. "Nowe kwalifikacje szansą dla bezrobotnych kobiet na powrót do pracy". Projekt przewiduje udział w bezpłatnych szkoleniach: sprzedawca-handlowiec, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa kadrowo finansowa w firmie handlowej, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
 


Cel projektu:

    Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców powiatu dębickiego poprzez wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Cel ten zostanie uzyskany poprzez realizację celów szczegółowych projektu, które obejmują:

- aktywizację kobiet biernych zawodowo w drodze kształcenia i szkoleń,
- zwiększenie zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy,
- zmniejszenie rozmiarów bezrobocia ukrytego,
- wspieranie rozwoju lokalnego oraz polityki równości na dębickim rynku pracy.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

    Szkolenia skierowane są wyłącznie do kobiet w wieku produkcyjnym (18-60 lat) z powiatu dębickiego pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w tym również kobiety ze stopniem niepełnosprawności.
 

W szkoleniach nie mogą wziąć udziału osoby które:
 

- zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;

- studenci studiów dziennych;

- uczniowie/słuchacze szkół dziennych;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą;

- rolnicy/domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS;

- osoby poza wiekiem produkcyjnym, tj. kobiety w wieku poniżej 18 lat i powyżej 60 lat.

 

 

Rodzaje szkoleń:

 

- sprzedawca-handlowiec (szkolenia: Obsługa klienta, Dokumentacja handlowa, Kurs obsługi urządzeń fiskalnych),

 

- pracownik administracyjno-biurowy (szkolenia: Organizacja pracy biurowej, Kurs obsługi komputera - pakiet Microsoft Office),

 

- obsługa kadrowo-finansowa w firmie (szkolenia: Zasady działania firm handlowych, Dokumentacja kadrowa w firmie, Podstawy małej księgowości, Kurs komputerowy: płatnik + księgowość komputerowa).

 

Dodatkowo uczestniczkom szkoleń zapewnione zostanie:

    doradztwo zawodowe, szkolenie - "Przewodnik poszukiwania pracy", wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz stypendium za udział w szkoleniu - 4 zł brutto za godzinę. Po ukończeniu kursów szkoleniowych pomagamy w znalezieniu pracy poprzez bezpośrednią współpracę z przedsiębiorcami z powiatu dębickiego.

Termin realizacji:

    Szkolenia rozpoczną się nie wcześniej niż w maju 2008 roku i odbywać się będą w dni powszednie w godzinach 8-17 - wszystkie szkolenia będą miały miejsce w Dębicy.

Rekrutacja:

    Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Biura Informacji Biznesowej przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Rynek 32 II piętro pokój nr 3, 39-200 Dębica. Do dokumentów zgłoszeniowych należy dołączyć kopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie o niepełnosprawności - jeżeli dotyczy.

    Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania wszystkich miejsc jednak nie dłużej niż do 30.04.2008 roku.

    O wynikach rekrutacji poinformowane zostaną pisemnie wszystkie osoby, które złożyły ankietę rekrutacyjną. Ilość miejsc na każdy kurs jest ograniczona i wynosi odpowiednio - 45 osób - po 15 osób na każde szkolenie.

    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Biznesowej od poniedziąłku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (014) 681 90 30.

Dokumenty zgłoszeniowe:

    Dokumenty można pobrać ze strony internetowej i po ich uzupełnieniu dostarczyć do Biura Projektu. Osoby, które nie mają takiej możliwości mogą uzyskać bezpłatnie egzemplarze formularza oraz uzyskać pomoc specjalisty w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 

statystyka