Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy
z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa.


Cel programu

1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.
3. Program wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo.
4. Program promuje wartości i postawy, takie jak:

Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność
Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują Projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę
Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw
Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

Zasady programu

1. Ośrodek Działaj Lokalnie (dalej: ODL) ogłasza Konkurs skierowany do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie, przede wszystkim mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując Projekt na rzecz swojej społeczności. Animatorzy mają szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach Programu w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników ODL stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.

2. Animatorzy lokalni, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują Projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby lub problemu, związanych z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji Projektu zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje – dowiadują się, jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Uczą się, jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań.

3. W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie Dotacji na Projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

4. Od Wnioskodawców oczekuje się, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

5. Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń Grantobiorców Programu. Dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie https://dzialajlokalnie.pl/projekty, a także w publikacjach dostępnych do pobrania ze strony Programu. Część ze zrealizowanych projektów to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie. Zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

6. W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące).

7. W latach 2023-2024, w ramach Konkursów prowadzonych przez wszystkie ODL, prowadzone będą trzy ogólnopolskie ścieżki tematyczne. Uwypuklenie tych trzech ścieżek ma na celu zwrócenie uwagi na najbardziej pożądane tematy Projektów. Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.  

1)     „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.

2)     „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami.

3)     „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych.


8. Jeżeli planowany Projekt wpisuje się w założenia danej ścieżki, wypełniając wniosek w Generatorze, należy wpisać nazwę ścieżki w odpowiedzi na stosowne pytanie. Jeżeli Projekt nie wpisuje się w żadną ze ścieżek, należy wpisać: nie dotyczy.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od dnia 26 kwietnia do 31 maja 2023 r., wyłącznie poprzez Generator on-line dostępny na stronie

https://generatorspoleczny.pl/

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

Dodatkowe informacje na temat konkursu

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać:

  • osobiście: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
  • telefonicznie: pod numerem telefonu - 14 681 90 30 (biuro stowarzyszenia)
  • drogą elektroniczną: pod adresem poczta@dkb.info.pl
  • w Regulaminie konkursu dostępnym pod poniższym linkiem

Pliki do pobrania
Regulamin Konkursu Działaj Lokalnie 2023
Regulamin Lokalnej Komisji Grantowej 2023

statystyka