OTWARTY KONKURS: DĘBICA - MIASTO OTWARTE NA INWESTYCJĘ

11-09-2007

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Burmistrz Miasta Dębica, ogłasza otwarty konkurs ogólnopolski pod hasłem: "Dębica - Miasto Otwarte na Inwestycje". Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. W konkursie udział mogą wziąć również osoby indywidualne i firmy. Nagrodą główną jest kwota 2.000 zł. Termin składania prac mija 31 października 2007 r.

 Regulamin Konkursu "Dębica - Miasto Otwarte na Inwestycję"

ORGANIZATORZY KONKURSU
§1


Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Burmistrz Miasta Dębica.
 


PRZEDMIOT KONKURSU
§2
 


Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej formie (grafika komputerowa, plakat, broszurka, film, wiersz, slogan reklamowy, hasło, artykuł, reportaż itp.), promującej Miasto Dębicę, jako miejsce do inwestycji.

 

ADRESACI KONKURSU
§3
 


Konkurs ma formułę otwartą i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Pracę mogą zgłaszać również osoby indywidualne oraz instytucje, stowarzyszenia, firmy i przedsiębiorstwa.TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC
§41. Prace w formie drukowanej bądź elektronicznej w jednym egzemplarzu wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu i zawierającym dane kontaktowe (imię i nazwisko, instytucja, wiek, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail), należy dostarczyć najpóźniej do 31 października 2007 r. pod adres organizatorów tj.Stowarzyszenie Dębicki klub Biznesu
Ul. Rynek 32, II piętro, pokój nr 3
39-200 Dębica

lub

Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

z dopiskiem KONKURS: "Dębica - Miasto Otwarte na Inwestycję"2. Praca Konkursowa złożona w siedzibie Organizatorów bez formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu, nie będzie brała udziału w Konkursie.JURY KONKURSOWE
§51. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury Konkursowe w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatorów Konkursu tj.: Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu - Zbigniew Nosal, Członkowie Zarządu Dębickiego Klubu Biznesu: Józef Darłak, Stanisław Jedliński, Marek Pijar, Wiesław Grzyb, Burmistrz Miasta Dębicy - Paweł Wolicki oraz Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy - Zbigniew Chmura.

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Jury Konkursowego wynikającego z przypadków losowych.
 


KRYTERIA ZAKRESU OCENY PRAC
§6
 


Członkowie Jury Konkursowego oceniając nadesłane prace będą brać pod uwagę: spójność pracy z hasłem głównym Konkursu, pomysłowość, innowacyjność i możliwość wykorzystania pracy w późniejszych działaniach promocyjnych.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
§7
 


Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 14 dni po zakończeniu terminu nadsyłania prac tj. do 14 listopada 2007 r. Wyniki z posiedzenia Jury konkursowego, ogłoszone zostaną w Internecie na stronach internetowych: www.dkb.info.pl oraz www.debica.pl, a zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej drogą pocztową listem poleconym lub za pomocą listu e-mail.NAGRODA
§81. Nagroda główna w wysokości 2.000 zł zostanie przekazana dla autora najlepszej pracy. Kwota ta, wypłacona zostanie na wskazany rachunek bankowy zwycięzcy, w terminie do 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. W przypadku, gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia, nagroda pieniężna zostanie przekazana prawnemu opiekunowi tej osoby.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród czy też ewentualnego przyznania nagród specjalnych lub wyróżnień. Rozszerzenie puli nagród nie będzie powodować zmian co do sposobu przyznawania nagrody głównej, a jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie nagród dodatkowych.ZWYCIĘZCA KONKURSU
§9Zwycięzcą Konkursu będzie Autor, którego praca uzyska największą ilość punktów podczas zebrania Jury Konkursowego, przy czym Jury zastrzega sobie nie przyznanie żadnej nagrody wśród nadesłanych prac. Rozstrzygnięcie Jury Konkursowego jest ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.PUBLIKACJA PRAC
§101. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość wykorzystania w całości wszystkich prac nadesłanych na Konkurs oraz ich opublikowanie przy pomocy możliwych kanałów medialnych, takich jak strona internetowa, materiały promocyjne, broszurki, katalogi promocyjne, książka, gazeta itp.

2. Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorom nieodpłatnie prawa autorskie i bezterminową licencję na korzystanie z przesłanej na konkurs pracy we wszystkich wymienionych kanałach medialnych §10 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik oświadcza również, że pomysł, projekt oraz wykonanie pracy jest wynikiem jego indywidualnej działalności twórczej i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.DODATKOWE INFORMACJE
§111. Niniejszy Regulamin Konkursu, dostępny jest na stronach internetowych oraz w siedzibach Organizatorów Konkursu.

2. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu oraz Urzędu Miejskiego w Dębicy ani osoby pokrewne z członkami Jury Konkursowego.

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik zobowiązuje się do podpisania w formularzu zgłoszeniowym, klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm./"

6. Wszelkiego rodzaju zmiany niniejszego Regulaminu mogą mieć miejsce i powinny zostać zawarte jako aneks do Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia po zamieszczeniu jego tekstu jednolitego na stronach internetowych Organizatorów Konkursu.

7. Do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z całościowym przebiegiem Konkursu, powołane są sądy właściwe dla siedziby Organizatora Konkursu.

statystyka