BEZPŁATNE SZKOLENIA BUDOWLANE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU DĘBICKIEGO W RAMACH PROJEKTU "ZBUDUJ WŁASNĄ KARIERĘ"

10-10-2008

Szkolenie i rekrutacja została przedłużona do końca marca 2009 roku

 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu jako partner projektu, serdecznie zaprasza na bezpłatne kursy szkoleniowe w zawodach: posadzkarz/glazurnik, tynkarz/murarz, malarz budowlany, technolog robót wykończeniowych organizowane w ramach projektu "Zbuduj Własną Karierę". Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku od 18-34 niewykonujące pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie.

Cel projektu: Celem bezpośrednim projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez młode osoby o niskich kwalifikacjach, podjęcie zatrudnienia, przekwalifikowanie oraz reintegracja zawodowa, aktywizacja zawodowa oraz wyposażenie w praktyczne umiejętności związane z poszukiwaniem pracy i poruszaniem się na rynku pracy.

Do kogo kurs jest skierowany: Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku produkcyjnym, nie wykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Osoba powinna zamieszkiwać powiaty: ropczycko-sędziszowski, dębicki, łańcucki, rzeszowski lub miasto Rzeszów.

Co każda osoba przechodzi: kurs aktywizacji zawodowej, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe - w sumie ponad 280 godzin szkoleń.

Rodzaje kursów: 
 

  • posadzkarz/glazurnik: absolwenci tych kursów będą posiadać umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków roboczych i drobnych aranżacji, organizowania miejsca pracy i dróg transportowych materiałów, układania posadzek z różnych materiałów zgodnie z przyjętą technologią i warunkami technicznymi wykonania robót, układania i mocowania elementów wykończeniowych posadzek, wykańczania i konserwacji nawierzchni podłogi, naprawiania i konserwowania istniejących posadzek z różnych materiałów, przygotowania lica ścian (podłoża) pod ułożenie glazury, zaplanowania okładziny - sortowanie i rozmieszczenie, dobór elementów wykończeniowych i ozdobnych, obróbki płytek - przycinanie, szlifowanie, wykonanie otworów, licowania cokołów, schodów, podokienników, słupów, itp. płytkami i kształtkami ceramicznymi lub klinkierowymi, a także dobierania sprzętu, maszyn i narzędzi zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, warunkami technicznymi oraz zasadami racjonalnej gospodarki materiałami i ochrony środowiska.
  • tynkarz/murarz: po zakończonych szkoleniach absolwent będzie potrafił wybrać prawidłowo i stosować narzędzia, sprzęt do robót tynkarskich, wybrać materiały i przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, wykonać tynk jednowarstwowy, dwuwarstwowy i trzywarstwowy, przygotować zaprawę oraz wykonać tynki wodoszczelne, wypalane i z dodatkami chemicznymi w pomieszczeniach. Będzie potrafił również wykonać tynki zwykłe dwuwarstwowe, mury nośne, nadproża i stropy murarskie, ścianki działowe murarskie, roboty izolacyjne związane z robotami murarskimi oraz roboty pomocnicze tj. przygotowanie i transport zapraw na stanowisko robocze.
  • malarz budowlany: zyska umiejętności z zakres przygotowania maszyn i sprzętu, organizowania miejsca pracy, stosowania odpowiednich barwników przy dobieraniu kolorów, przygotowania podłoża pod malowanie, gruntowania podłoży, oceny jakości pracy, sposobów unikania wad powłok malarskich, ustalenia przyczyn powstania wad.
  • technolog robót wykończeniowych: uczestnicy szkoleń zyskują umiejętności obsługiwania się rysunkiem zawodowym i dokumentacją techniczną, znajomości materiałoznawstwa budowlanego i technologii robót wykończeniowych, praktycznych umiejętności w zakresie robót malarskich i tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, stolarskich, szklarskich oraz podłogowych.


Po zakończonych szkoleniach zostanie przeprowadzony egzamin, po którym uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Co każdy uczestnik kursu otrzymuje: pełny obiad podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe - 4 pln brutto za godzinę, materiały szkoleniowe.

Termin realizacji: od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku - szkolenie i rekrutacja została przedłużona do końca marca 2009 roku

Do projektu nie kwalifikują się:
 

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego
  • studenci/uczniowie studiów/ szkół dziennych
  • rolnicy/domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS
  • osoby poza wiekiem produkcyjnym tj. mężczyźni w wieku poniżej 18 lat i powyżej 65 lat, kobiety w wieku poniżej 18 lat i powyżej 60 lat.


Pełne informacje o kursie: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z Sielca, tel. (017) 22 26 950 - Monika Gawle - koordynator projektu

Opiekun projektu w powiecie dębickim: Biuro Informacji Biznesowej działające przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Rynek 32, 39-200 Dębica, tel.: (014) 681 90 30 

Finansowanie projektu: Udział w kursie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

statystyka