TRWA AKCJA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU DLA BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH KOBIET - REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 WRZEŚNIA

13-08-2007

 Do 25 sierpnia trwać będzie jeszcze akcja rekrutacyjna dla kobiet po 30 roku życia w ramach projektu: "Nowe kwalifikacje praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych i pracujących kobiet". Osoby, które ukończą bezpłatny kurs otrzymać mogą dotację w kwocie 11.500 zł na własną działalnośc gospodarczą.

  

 NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DLA BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH KOBIETODBIORCY PROJEKTU

 

Projekt skierowany jest do kobiet, które:
 

 • ukończyły 30 rok życia,
 • posiadają minimum średnie wykształcenie,
 • i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w PUP - to kobiety, które w dniu zakwalifikowania się do udziału w projekcie były zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (do udziału w szkoleniu wymagane jest zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, nie starsze niż 3 miesiące od momentu składania zaświadczenia do Projektu)
 2. są osobami biernymi zawodowo - to kobiety, które w dniu zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie były zatrudnione i nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia, nawet jeśli czyniły starania w celu znalezienia pracy (do udziału w szkoleniu wymagane jest oświadczenie własne)
 3. są osobami z obszarów wiejskich - to kobiety, które są mieszkankami miast do 5 tys. mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast (do udziału w szkoleniu wymagane jest oświadczenie własne i dokument poświadczający miejsce zamieszkania)
 4. są osobami pracującymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i innych umów, chcącymi rozpocząć swoją działalność gospodarczą - to kobiety, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie świadczą pracę na podstawie umowy (do udziału w szkoleniu wymagany jest dokument poświadczający zatrudnienie, np. umowa o pracę).
 5. są osobami o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych - to kobiety, których zasób wiadomości teoretycznych lub umiejętności praktycznych jest niewystarczający do wykonywania określonej pracy zarobkowej lub uniemożliwia im znalezienie określonego zatrudnienia (do udziału w szkoleniu wymagane są świadectwa szkolne, świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia oraz oświadczenie własne ).
 6. są osobami zagrożonymi utratą pracy - to kobiety, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie pozostają na wypowiedzeniu w aktualnym miejscu pracy (do udziału w szkoleniu wymagane jest oświadczenie własne i kopia wypowiedzenia).

 

Kobiety, które świadczą pracę będą brały udział w projekcie w ramach urlopu.CEL PROJEKTU

 

Celem Projektu jest wsparcie kobiet bezrobotnych i planujących zmienić pracę poprzez:

 

 • bezpłatne szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezzwrotne dofinansowanie, w postaci grantu dla atrakcyjnych projektów własnych działalności gospodarczych składanych przez uczestniczki szkoleń.

 

ZAKRES PROJEKTU


W ramach niniejszego projektu prowadzone będzie:
 

Bezpłatne szkolenie


Szkolenie umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 

 • kształtowania postaw przedsiębiorczych, 
 • ABC rejestrowania własnej firmy,
 • marketingu i elementów kształtowania wizerunku własnej firmy,
 • kontaktów z bankami i źródła finansowania
 • biznes planu,
 • efektywnego zarządzania czasem,
 • elementów prawa pracy,
 • moja firma a ubezpieczenia społeczne,
 • wizerunku kobiety biznesu,
 • Negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • nalizy rynku i technik sprzedaży.
   


Doradztwo


Wszystkie Panie otrzymają wsparcie w postaci doradztwa specjalistów, którzy pomogą im opracować własny biznes plan będący podstawą udziału w konkursie grantowym. Uczestniczki, które otrzymają granty dodatkowo otrzymają trzy miesięczne wsparcie konsultantów w zakresie tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Dofinansowanie


Uczestniczki szkoleń, po ich ukończeniu, będą mogły ubiegać się o otrzymanie bezzwrotnego dofinansowanie na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej do jednorazowej kwoty 11 500,00 PLN na osobę. W tym celu uczestniczki, podczas szkoleń i tuż po ich zakończeniu będą przygotowywały przy współpracy z konsultantami własny biznes plan, który jest elementem wniosku o dofinansowanie. Wnioski te, będą podległaby ocenie przez Komitet Inwestycyjny powołany w ramach niniejszego Projektu.OBSZAR I CZAS DZIAŁANIA PROJEKTU


Projekt realizowany jest do marca 2008 roku, w tym szkolenia realizowane będą od kwietnia 2007r. do końca grudnia 2007r. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. jest realizatorem Projektu w ramach poniższych województw:

 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Mazursko-warmińskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Świętokrzyskiego.

 

Aktualnie planuje się organizację szkoleń w Dębicy w miesiącu sierpniu 2007 r., tylko i wyłącznie w przypadku gdy do projektu zgłosi się minimum 25 Pań zainteresowanych udziałem w szkoleniu i spełniających warunki uczestnictwa.


Przed kobietami chcącymi uczestniczyć w projekcie stoją poniższe możliwości:

 

 • szansa na rozpoczęcie działalności na własny rachunek,
 • bezzwrotne dofinansowanie dla nowoutworzonej firmy do kwoty 11 500,00 PLN,
 • szansa na podniesienie kwalifikacji, a w tym na wzbogacenie swojego cv,
 • wzbudzenie w sobie postaw przedsiębiorczych,
 • przekonanie siebie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wzbogacenie się o wiedzę z obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • zmiany postaw wobec zmieniających się warunków rynku pracy i wymogów rynku (kreatywne dostosowywanie się),
 • podniesienie samoświadomości co do własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie ekonomii, psychologii, prawa.

 


Chcesz wziąć udział w projekcie ? Dzwoń:


Biuro Informacji Biznesowej

przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu


ul. Rynek 32, II piętro, pokój nr 3
39-200 Dębica
tel.: +14 681 90 30


od poniedziałku do piątku:
w godzinach od 9:00 do 17:00

 

                                                                                      

 

statystyka