LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA DĘBICKI KLUB BIZNESU DO DYREKTORA IZBY CELNEJ W PRZEMYŚLU

25-02-2011

Preambuła:

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu zwraca się z apelem do Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w sprawie dotyczącej, planowanej reorganizacji pracy oddziału celnego w Dębicy, polegającej na zmianie godzin urzędowania poprzez wprowadzenie ośmio godzinnego trybu pracy od 8:00 do 16:00. 
 

Treść:

Instytucja nasza zrzesza przedsiębiorców z powiatu dębickiego, a na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą działalnością na rzecz rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, ale przede wszystkim dbania o interesy gospodarcze swoich członków. W zasięgu wykonywanych prac naszej organizacji jest m.in. monitorowanie działań urzędów administracji państwowej i samorządowej w zakresie jakości tworzonego prawa, podejmowanych inicjatyw czy też zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek w kontekście współpracy z sektorem przedsiębiorców.

Mając na względzie powyższe, nie możemy pozostać obojętni na fakt, planowania skrócenia godzin czasu pracy podległej Pana jednostce - Oddziału Celnego w Dębicy - gdyż wprowadzenie nowego czasu pracy w oddziale celnym spowoduje znaczne pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych przedsiębiorców.

Planowana zmiana generować będzie wzrost kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - przestoje, nadgodziny, opóźnienia - oraz pewne ograniczenia organizacyjne, które mogą wpłynąć bezpośrednio na drastyczne decyzje ze strony przedsiębiorców w kontekście poszukiwania oszczędności, a te w efekcie końcowym dążyć będą do zwolnień pracowników, czego przedsiębiorcy pragnęliby uniknąć. Tu warto podkreślić także, ciągle wzrastające koszty prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej - przedsiębiorcy zwracają coraz większą uwagę na czynnik czasu oraz właściwe, efektywne i rentowne wykorzystanie posiadanych zasobów.

W tym całym procesie zauważyć można również, negatywne aspekty pośrednie, takie jak: zmniejszenie budżetu lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego z tytułu przychodów od podatku dochodowego, zmiana postrzegania wizerunku administracji państwowej i samorządowej jako instytucji przyjaznej przedsiębiorcom, a także aspektów związanych z relacjami ludzkimi.

Wierząc w Państwa dobre intencje, wyrażamy nadzieję, że powyższa planowana zmiana to tylko pewna koncepcja, która na tym etapie jest tworem nierealnym, mającym na celu konsultacje ze środowiskami, na co dzień współpracującymi z Państwa instytucją.

Zatem, apelujemy o nie wdrażanie planów restrukturyzacyjnych oddziału dębickiego i podtrzymanie tych godzin, które aktualnie obowiązują. Zarówno my jak i przedsiębiorcy deklarujemy dalszą gotowość do współpracy w każdym aspekcie wspólnych obszarów.

 

W imieniu firm* podpisanych pod listem otwartym:

Zbigniew Nosal
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu
 


*lista firm dostępna na oryginale listu, który znajduje się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica

statystyka