STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO W RAMACH PROJEKTU "MOJE STYPENDIUM 2008" - EDYCJA II

12-09-2008
Stypendyści programu "Moje stypendium 2007" z Prezesem Stowarzyszenia Dębicki...

Po 380 zł miesięcznie przez 9 miesięcy otrzymają studenci, którzy wezmą udział w II edycji konkursu stypendialnego organizowanego w ramach projektu: "Moje stypendium 2008". Konkurs współorganizowany jest przez partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i Microsoft Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, Fundacją "Twoja Szansa" działającej przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz dębickim Stowarzyszeniem "Uwierz w siebie".

 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu ponownie otrzymało grant w ogólnopolskim projekcie na przekazanie stypendiów dla studentów powiatu dębickiego w roku akademickim 2008/2009. "W tym roku, przekonaliśmy grantodawców, że poprzednia edycja została przez nas profesjonalnie i bez żadnych przeszkód zorganizowana. Dlatego też, otrzymaliśmy 6 stypedniów, po 380 zł miesięcznie do czerwca 2009 r. Są to stypendia: naukowe, sportowe i socjalne" - informuje Zbigniew Nosal - Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

 

Stypendium sportowe i socjalne adresowane jest do osób już studiujących lub pragnących rozpocząć studia. Stypendium naukowe adresowane jest do studentów roku od II do V. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej, posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego, w momencie składania wniosku nie przekraczają 26 lat, spełniają wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie konkursu, w przypadku stypendium socjalnego: pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 350 zł netto, w przypadku stypendium naukowego: wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiągają semestralną średnią ocen 4.5, w przypadku stypendium sportowego: wykazują szczególne uzdolnienia sportowe, poparte wynikami osiągniętymi na zawodach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich czy też międzynarodowych.

 

Termin składania wniosków mija w dniu 12-go września 2008 r. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną. Formularze wniosków włącznie z regulaminem całego przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej www.dkb.info.pl. Posiedzenie komisji stypendialnej planowane jest na 23-go września - wyniki naboru zostaną ogłoszone 24-go września przy pomocy strony internetowej.

 

Wypełnione wnioski należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, ul. Rynek 32, II piętro pokój nr 3, 39 - 200 Dębica z dopiskiem: "Moje stypendium 2008". Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: (014) 681 90 30.

    Partnerami konkursu są: Fundacja AGORY S.A., Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Microsoft Sp. z o.o., Fundacja "TWOJA SZANSA" działająca przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz Stowarzyszenie "Uwierz w siebie".

statystyka